Akkoordverklaring

Door toegang te zoeken tot de website van de oudervereniging, het abonneren op de nieuwsbrief, of het gebruiken en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van deze website gaat u akkoord met deze Website Voorwaarden.

Wijzigingen Website Voorwaarden

De oudervereniging behoudt zich het recht voor om de Website Voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom indien u onze oudervereniging website bezoekt regelmatig de Website Voorwaarden van de oudervereniging.

Fair Use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de oudervereniging, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de oudervereniging website en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen, van de website gebruik te maken.

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van de oudervereniging website slechts bevoegd de oudervereniging website door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de oudervereniging website en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij de oudervereniging. Dit houdt in dat er niets aan de van de oudervereniging website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Website Voorwaarden zonder toestemming van de oudervereniging niet is toegestaan.

Links naar websites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het www.ouderraadfonsvitae.nl domein liggen. Voor deze websites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. De oudervereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud en juistheid van de op deze website weergegeven informatie wordt veel aandacht besteed. De oudervereniging kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid en juistheid van al de op deze website voorkomende gegevens. De oudervereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens.

Privacystatement

De oudervereniging respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van onze oudervereniging website, binnen de kaders van haar technische beperkingen, zo veilig mogelijk gebeurt.

Forum op de website

Op een deel van de website kan de bezoeker desgewenst een bijdrage leveren aan de informatievoorziening in de vorm van een reactie of forum. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in deze bijdrage van derden aan de website worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van de redactie van de website of van de oudervereniging. Ten aanzien van deze bijdragen gelden minimaal de volgende regels:

De deelnemer zal zich aan de registratievoorwaarden van het forum houden;
De deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer in acht nemen;
Deelname aan de website is volledig voor eigen rekening en risico van de deelnemer;
De deelnemer vrijwaart de oudervereniging voor mogelijke aanspraken van derden ter zake;
De oudervereniging behoudt zich in alle gevallen het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen.

Registratievoorwaarden

Op deze website kan een bezoeker die tevens lid is van de oudervereniging zich registreren. Na registratie kan de bezoeker zijn persoonlijke gegevens beheren en actief bijdragen aan de informatievoorziening op deze website. Registratie is alleen toegestaan voor leden van de vereniging; door registratie gaat U, als registrant, accoord met de volgende registratievoorwaarden:

Registratie is op vrijwillige basis en aan de registratie kunnen geen rechten worden ontleend:
De registrant verklaart lid te zijn van de oudervereniging;
De registrant is verantwoordelijk voor de correctheid van zijn persoonlijke gegevens en zal deze onderhouden;
De registrant accepteert dat de oudervereniging de persoonlijke gegevens kan gebruiken om contact op te nemen;
Bij beeindiging van het lidmaatschap van de vereniging zal de registrant zijn registratie op de website beeindigen;
De oudervereniging behoudt zich het recht voor om registraties op de website te weigeren of op te heffen;