De Oudervereniging

De Oudervereniging Fons Vitae Lyceum heeft tot doel de samenwerking te bevorderen tussen school en ouders over alle zaken die de leerlingen en de school betreffen en zet zich in voor het welzijn, het plezier en de resultaten van de leerlingen.

De Oudervereniging kiest uit haar midden een Ouderraad. De Ouderraad vertegenwoordigt haar leden in het overleg en de samenwerking met de overige geledingen van Fons Vitae, zoals de schoolleiding, de docentenraad en de leerlingenraad.

Alle ouders, waaronder verzorgers en voogden, van leerlingen zijn lid van de vereniging en hebben stemrecht. Per leerling wordt uitgegaan van één ouder(paar) dat een stem uit kan brengen.

Geldmiddelen
De geldmiddelen bestaan uit een klein percentage van de door de school geïnde ouderbijdrage. Dit percentage wordt door de schoolleiding in overleg met de Ouderraad vastgesteld.

Statutenwijziging
De verenigingsstatuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de ledenvergadering. Daarvoor is een  een meerderheid van ten minste twee derde van de aanwezige stemmen in een vergadering nodig, waar ten minste een kwart van de leden aanwezig is.

________________________________________________________________________

DOWNLOADS

>file

SAMENGEVAT

  • bestaat al sinds 1974
  • is een schakel tussen ouders, leerling en school
  • kennis en inzicht bij ouders over het onderwijs vergroten
  • kiest de Ouderraad als bestuur van de vereniging
  • deze vertegenwoordigd alle ouders van leerlingen
  • past alle wettelijke middelen toe om het doel te bereiken

Ga terug