Leerleerlingvolsysteem (LLV) in Magister

De wetgever stelt het gebruik van een leerlingvolgsysteem verplicht. Het Fons Vitae werkt met Magister. Het leerlingvolgsysteem geeft zicht op en inzicht in de leervordering van een leerling over een langere periode.
Dit beeld wordt opgebouwd aan de hand van het systematisch in kaart brengen en analyseren van toetsresultaten gedurende de schoolloopbaan.

In een leerling dossier worden administratieve gegevens bijgehouden. Maar ook verzuim­, in­- en uitschrijvingsgegevens en gegevens van leerlingen en hun ouders die nodig zijn. Verder de schoolresultaten, de houding en eventuele andere aandachtspunten, verslagen van gesprekken met ouders en notities van besprekingen over toets/rapport.

Ook wordt in het leerling dossier het basisschooladvies opgenomen en kan er een psychologisch rapport of een dyslexie verklaring zijn toegevoegd.


De wet Passend Onderwijs brengt extra werk met zich mee voor docenten. Alle gesprekken van vakdocenten, mentoren of speciale leerlingbegeleiders met ouders, leerling zelf, interventies, ondersteuning die geboden is, etc. dienen te worden vastgelegd in Magister.

Wat is er recent echt veranderd?

Van school wisselen kan niet zomaar meer. Het Fons Vitae heeft een zorgplicht voor alle leerlingen binnen de school. Het Fons Vitae moet kunnen aantonen wat ze hebben geboden aan hulp en wat de opbrengst van die hulp was.

Voor alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, zal een ontwikkelingsperspectief (OP) door de mentor/speciale leerlingbegeleider moeten worden opgesteld. Met daarin opgenomen: wat de uitstroombestemming van de leerling is, op basis van belemmerende en bevorderende factoren. Het omschrijft doelen op basis van beredeneerde keuzes. En vervolgens welke ondersteuning en begeleiding qua kennis en vaardigheden nodig zijn en hoe deze geboden worden. De school blijft opmerken dat de registratie in Magister LVS verbeterd kan worden.

Bron - Nicole Voorn - Gebruik leerlingvolgsysteem in Magister / Wat en hoe - april 2016

MAGISTER

  • leerlingvolgsysteem is verplicht
  • Fons Vitae werkt met Magister
  • alle administratieve gegevens van leerling
  • schoolresultaten, aandachtspunten en houding
  • verzuim en in- en uitschrijvingsgegevens
  • Leerlingvolgsysteem en Magister
  • Magister blijft steeds verbeterd worden

Ga terug