Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De Medezeggenschapsraad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de schoolleiding. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) wordt een aantal algemene taken van de Medezeggenschapsraad genoemd: de Medezeggenschapsraad bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de Medezeggenschapsraad alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de Medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de Wet op medezeggenschap vastgelegd.

De Ouderraad wordt vertegenwoordigt door Henny Coorengel en Naomi Kennedie.

_______________________________________________________________________

SAMENGEVAT

  • komt elke zes weken bijeen
  • draagt bij aan kwaliteit van onderwijs
  • denkt mee over besteding van geld
  • bevordert openheid en onderling overleg
  • waakt over discriminatie
  • bevordert gelijke behandeling

Ga terug